روزه ای پسندیدۀ خدا چیست؟

  ۳۰ دقیقه

  ۱۱ مه ۲۰۲۳

در مسیحیت، در زمان روزه توجه و هدف عبادت و دعا و نزدیکی به حضور خدا است و نه مسئله خوردن. کتاب مقدس به مسیحیان دستور نمی دهد که روزه بگیرند. درعین حال، کتاب مقدس روزه را خوب، سودمند و مفید معرفی می‌کند. پیروان مسیح بمنظور صواب و ریاضت یا نجات از گناه روزه نمی گیرند زیرا با ریخته شدن خون مسیح بر صلیب نجات مهیا گردید. روزه داشتن فروتن بودن و نزدیکی با خداست تا نفس سرکش ما ضعیف و سرکوب شود. دعا و پرستش ما قویتر و مؤثرتر باشد.

دانلود