روح القدس

روح القدس

  به زودی!

روز پنطیکاست یا نزول روح القدس توسط می‌لیون‌ها پیرو مسیح در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود سوال پیدا می‌شود چرا، ما مسیحیان روز پنطیکاست را جشن می‌گیریم؟ ما در روز پنطیکاست به یاد لحظه‌های می‌شویم که روح القدس به زمین آمد: بعد ا ز عید پاک، شاگردان با هم در یک خانه بزرگ در اورشلیم جمع شده بودند که ناگهان صدایی از آسمان شنیده شد. صدای مثل باد و طوفان که تمام خانه را پر نمود. شاگردان به روح القدس پر شدن و قدرت و نیرو عظیم را در درون خود احساس کردند.