رساله افسسیان

  ۳۰ دقیقه

  ۱ ژوئیه ۲۰۱۲

کلیسا هرگز ازبین نمی‌رود چون بدن مسیح است. مشکلات نباید ما را از خدمت کردن در راه خداوند باز دارد. مانند پولیس رسول خدا با اینکه در زندان بود ولی باز هم رساله می‌‌‌‌نوشتد. ما همیشه باید به خداوند ایمان داشته باشیم چون ایمان سپر ما در مقابل شیطان است و کتاب مقدس شمشیر ما است که ما را از حمله‌‌های شیطان محافظت می‌‌کند. فیض عیسی مسیح را باید قبول کنیم. رحمت مسیح بر ههه است ولو کسی که گناه کاربزرگ باشد. چون وقتی ما وعده‌های خداوند را فراموش می‌‌‌‌کنیم در این صورت بسیار ضعیف شده و شیطان با دروغ هایش بر ما غالب می‌‌‌‌شود.

دانلود