راه راستی

راه راستی

  اخیرا: ۲۲ ژانوِیه ۲۰۱۲

در اين سلسه برنامه ها ما به عهد عتيق کتاب مقدس مراجعه می کنيم و راه راستی خدا را در آن جستجو می کنيم. در اين سلسله برنامه ها برعلاوه شما می توانيد شهادت ايمان آورد ايمانداران افغان را نيز بشنويد که چطور توانستند راه راستی خدا را در عيسی مسيح بيابند. آيا شما هم راه راستی را در عيسی مسيح يافته ايد؟ اگر جواب شما بلی است، ما از شما دعوت می کنيم که تجربه ايمان آوردن خود را بشکل محفوظ به اين آدرس برای ما بنويسيد

برنامه‌ها