راز و نیاز

راز و نیاز

  اخیرا: ۱۱ اُکتُبر ۲۰۱۱

برنامه های پرستشی
مجموعه ای از دعا، سرود و پرستش است که برای رشد روحانی شما و پرستش بهتر عيسی مسيح تهيه شده است. بخش تعليم روحانی اين برنامه ها به موضوع دعا ارتباط دارند.

برنامه‌ها