د خلاصى شوق مې په زړۀ کښې رابرسير دے

  ۵ دقیقه ۲۳ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود