دعوت عیسی مسیح از شما

  ۲۸ دقیقه

  ۱۵ ژانوِیه ۲۰۲۱

عیسی مسیح از مردم دعوت می‌کند که به ملکوت او بیایند تا آرامش بیابند.
انسان‌های دنیوی آرامش و صلح را در مناسک مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت .
آرامشی که عیسی می‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

دانلود