دعا یا تکلم با خداوند

  ۲۹ دقیقه

  ۴ مارس ۲۰۱۲

دعا عبارت از ایجاد رابطه بین خداوند و مخلوق او هست. خداوند آرامش دهنده روح است. دعا و توسل به خداوند باعث آرامش روح ما می‌‌شوند. دعا کردن از اهمیت زیاد برخوردار است چون عیسی مسیح نیز همیشه دعا می‌‌کرد. او حتی در روی صلیب برای بخشیدن مردم دعا نمود. در هنگام که ما دعا می‌‌کنیم، باید از همه چیز فارغ باشیم، فقد به خداوند و نعمات او فکر کنیم. ما در دعا می‌‌توانیم نیازمندی‌ها خود را از خداوند بخواهیم ونیز برای دیگران دعا کنیم. از طریق دعا، خداوند می‌‌تواند زندگی ما را تغیر بدهد.

دانلود