دعای حنا و تولد سموئیل

  ۳۰ دقیقه

  ۸ مارس ۲۰۱۲

حنا یک زن نازا بود و نمی توانست اولاد به دنیا بیاورد، باوجودی که شوهرش دو زن داشت حنا را بسیار دوست داشت. زن دوم شوهرش دارای فرزندان بود و همیشه حنا را به خاطر نازا بودنش توهین می‌کرد. یک روز، حنا نزد خداوند دعا کرد و از عمق قلبش پیش خداوند التماس کرد که به او پسری عطا کند. حنا به خداوند وعده کرد که اگر پسری به او بدهد، آن پسر را برای خدمت خداوند وقف می‌کند. او باور داشت که خداوند به دعاهای او پاسخ خواهد داد. خداوند به او پسری عطا کرد و حنا نامش را سموئیل به معنی (خدا شنیده است) گذاشت.
هر وقتی ما نزد خداوند دعا می‌کنیم، دعای ما باید از قلب باشد.

دانلود