دعاى ربانى

  ۵ دقیقه ۱۸ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

پدر ما که مهربانی تو

ای که دانم در آسمانی تو

 

پادشاهی تو همی آید

در جهان مالک جهانی تو

بر زمین نیز می‌‌شود کرده

آن اراده که خود بر آنی تو

 

نان امروز ما بده به کفاف

زانکه دارای آب و نانی تو

قرضداران خویش بخشیدیم

هم ببخشا به ما چو دانی تو

 

در می‌‌اور به امتحان ما را

پس رهان از شریر و جانی تو

ملکوت و جلال و قوت تو

ابدیست ای که جاودانی تو