در عیسای مسیح خوشی کنید

در عیسای مسیح خوشی کنید

  اخیرا: ۱۵ فِورِیه ۲۰۲۲

پولس رسول فیلیپی‌ها را تشویق می‌کند که به عنوان شهروندان یک شهرآسمانی زندگی کنند و تعهد شان به خدمت به خدا و یکدیگر افزایش بدهند. عیسی بهترین نمونه این شیوه زندگی است.
پولس از زندان به فیلیپیان نوشت. او چندین هدف را در سر داشت: که ایمانداران را تشویق کند و به آنها اطمینان دهد که روحیه خوب دارد و از ایمانداران به خاطر حمایت مالی شان سپاسگزاری کند.

برنامه‌ها