در این برنامه دوستان ما در باره ایمان آوردن خود به مسیح و اینکه چطور با ترس ها جنگیدند و کامیاب شدند صحبت میکنند.

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود