داستان زندگی عيسی

داستان زندگی عيسی

  اخیرا: ۷ دِسامبر ۲۰۱۳

عيسی ناصری. آيا او يک پيغمبر است؟ آيا او يک انسان عادی بود؟ آيا او يک شخص فريبکار بود؟ به بخش های صوتی فيلم مشهور عيسی مسيح گوش دهيد. اين سلسله دنباله دار است که در چند ماه نشر می شود.


فيلم عيسی مسيح به ۱۰۰۰ زبان دنيا ترجمه شده است که به ٧٩٢ زبان بر روی انترنيت قابل دريافت است. برعلاوه اين فيلم بر روی سی دی و ويدو کست نيز قابل دريافت است. شما می توانيد از اين آدرس آن را دريافت کنيد:The JESUS Film Project
PO Box 72007
San Clemente, CA 92674-2007

برنامه‌ها