خدايه څومره چې بې حده رحم ستا دے

  ۴ دقیقه ۳۱ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود