خداوند مهیا می‌کند

  ۳۰ دقیقه

  ۱۲ آوریل ۲۰۱۲

خداوند از یتیمان، بیوه‌ها و غریبان مواظبت می‌کند. او آنها را در وقت نیازمندی کمک کرده و به آنها غذا فراهم می‌کند. از داستان الیاس نبی که یک زن بیوه او را خدمت می‌کرد، می‌آموزیم که چقدر آن زن با سخاوت بود با وجودی که بسیار غریب بود.
بیایید مانند آن زن باشیم و دیگران را که نیازمند هستند کمک کنیم. بدون شک، خداوند ما را بیشتر از آن چیزی که به دیگران داده ایم عطا خواهد کرد. خداوند فراهم کننده نیازمندان و فراهم کننده ما نیز است.

دانلود