خداوند زندگی‌ام را تبدیل کرد

  ۲۹ دقیقه

اما خداوند ما خدای محبت و بخشنده است هر گاه خداوند فریاد بزنیم ما را می‌پذیرد.
تنها در زیر سایه ای رحمت خداوند می‌توانیم زندگی خویش از گناه هان پاک سازیم- زیرا خداوند ما خدای تغیر دهنده و تبدیل کننده است.
در عیسی مسیح خداوند بما زندکی نو می‌بخشد که در این زندگی بدون از گناه زیست می‌نماییم و لذت زندگی را در پیروی عیسی مسیح می‌چشیم.

دانلود