خداوند انتقام می‌گیرد

  ۲۹ دقیقه

خداوند قدوس و عظیم است با گناه و زیشتی ساز گار نیست.
هر گونه اعمال گناه آلود،ظلم و استبداد در نزد خداوند بدون داوری نمی ماند و عدل و انصاف خداوند اجرا خواهد شد.
تمام اعمال ما را خداوند قضاوت می‌کند و تمام گناهان ما مجازات در پی دارند.
زیرا خداوند پاد شاه عا دل و قدوس است،عدالت و انصاف ذات خداوند است و گناه در نزد خداوند جای ندارد.

دانلود