حمد و ستایش خداوند

  ۲۹ دقیقه

  ۸ آوریل ۲۰۱۲

خداوند قدوس است و ستایش را دوست دارد. ما باید در هر حالت ستایش‌گر خداوند باشیم .ما انسانها تنها مخلوقاتی نیستیم که خداوند را پرستش می‌‌کنیم، بلکه تمام مخلوقات خدا را ستایش می‌‌کند، مانندی فرشتگان. ستایش کردن ما اسلحه ما بر ضد شیطان است چون شیطان همیشه کوشش می‌‌کند که مانع ستایش ما به خداوند شوند. و هر جای که خداوند ستایش شود، شیطان در آنجا نمی‌باشد چون خداوند در آنجا حضور دارد.

دانلود