حاصل ایمان

  ۵ دقیقه ۵۵ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

چنگ به دامانش زدم گفتم خدایا چاره چیست؟

ای خدایا چاره چیست؟

 

ای مسیحا گیر ز دستم در شرر افتاده ام

در شرر افتاده ام

 

گفت عیسای مسیح بشنیده ام فریاد تو

ناله و فریاد تو

 

تا مپنداری که من از گوش کر افتاده ام

گوش کر افتاده ام

 

هم ببینم روز و شب اعمال و هم افعال تو

حال و هم احوال تو

 

این چه می‌‌گویی که شاید بی خبر افتاده ام

بی خبر افتاده ام 

 

تا در آغوشش پناه بردم تو گویی آنچنان

راحتم در این جهان

 

پر ز روح پاک در آغوش پدر افتاده ام

چون پسر افتاده ام

 

حاصل ایمان من از فیض عیسی این بود

مهر عیسی این بود

 

قطرۀ بودم به بحر پر گهر افتاده ام

پر گهر افتاده ام