جشن نوروز در افغانستان و قیام مسیح

  ۲۹ دقیقه

همانگونه که در فرهنگ کشور عزیز ما افغانستان، مردم نوروز را به عنوان یک روز خاص و روز شاد مانی می‌‌‌پذیرد، در حقیقت هر روز زندگی ما باید خاص و مملو از شاد مانی باشد، این امید شاد مانی را تنها از طریق عیسی مسیح بدست می‌‌‌آوریم.
زندگی ما زیبا می‌‌‌شود اگر رهبری زندگی خویش را بدستان عیسی مسیح بسپاریم و شاد مانی ابدی او را بدست آوریم.
در عیسی مسیح هر لحظه زندگی خویش را در حضور خداوند جشن می‌‌‌گیریم.

دانلود