تولد اسحاق مطابق وعده خدا

  ۳۰ دقیقه

  ۲۰ فِورِیه ۲۰۲۳

در تولد اسحاق خدا از ساره دلجویی نمود و برای این زن و شوهر کهنسال پسر داد که از طریق نسل او دنیا را برکت دهد. دقیقا؛ آنچه وعده داده شده بود؛ پسری زاده شد. بیست و پنج سال انتظار به سر رسید و آن اسحاق (خنده) ناشی از تمسخر دوباره آن زوج را به وجد و شادی آورد. سارا دیگر نازا نبود؛ خدا در این داستان به ما نمایان می‌سازد که او به عهد و وعده خویش وفادار است.

دانلود