تهداب زندگی شما چیست؟

  ۱ دقیقه ۶ ثانیه

  ۱۴ فِورِیه ۲۰۲۰

.

تهداب زندگی شما چیست؟ آیا پول قدرت و شهرت تهداب زندگی شماست یا افتخارات خانواده گی و زبانی و قومی تهداب زندگی تان را تشکیل می‌دهد. برای ما پیروان عیسای مسیح ایمان به عیسای مسیح تهداب زندگی ما را تشکیل می‌دهد

دانلود