ترس و هراس

  ۳۰ دقیقه

  ۱۵ آوریل ۲۰۱۲

ترس از بعضی چیزهای طبیعی همه ما می‌‌‌داشته باشیم. ولی داشتن ترس از چیزهای غیرطبیعی نشان دهنده ضعف ایمان به خداوند است، یعنی که ما خداوند را حاکم بر همه چیز نمیدانیم. جهت رهایی از ترس ما باید به خداوند ایمان کامل داشته باشیم که او صاحب همه چیز است و او چوپان ما است. داشتن ایمان راسخ به خداوند به ما آرامش می‌‌‌دهد. انسان‌های با ایمان از هیچ چیزی ترس ندارد. پس باور به خداوند کنیم و بدانیم که از ما محافظت می‌‌کند.

دانلود