برای خداوند سرود شاد مانی بسرایییم

  ۲۹ دقیقه

خداوند سلطان ابدی عالم هستی است قدرت مطلق در دستان اوست.
یگانه راه نجات ما اینست که تسلیم اراده خداوند باشیم و اورا سرود ستایش سر دهیم، تنها فریاد رس ما خداوند است باید در حضور او زانو زده سرود پرستش او بر زبانهای ما جاری گردد.
لذت زندگی ما در حضور خداوند است و خداوند برای هر یک ما ارزش می‌دهد ونسبت بما محبت دارد.

دانلود