برای خداوند سرود تازه بسرایید

  ۲۹ دقیقه

عدالت و قدرت خداوند بر همه ملت‌ها آشکار گردیده است.
خداوند قدوس و عظیم است خداوند را بخاطر عظمت و قدرت بیکرانش آواز شاد شاد مانی سر دهیم .
خداوند نقشه نجاتش را برای ما بواسطه عیسی مسیح فراهم ساخته است، باید به عیسی مسیح اتکا نماییم بخاطر کار‌های عظیم،فیض و رحمت بی پایانش
با ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند بما تاج عزت و افتخار می‌‌دهد.

دانلود