بخشهای کوتاه

بخشهای کوتاه

  اخیرا: ۱۵ آوریل ۲۰۲۲

این قسمت‌های کوتاه ۱ تا ۲ دقیقه ای با یک پیام الهام بخش است. آنها هر هفته به عنوان یک تشویق برای شما ساخته می‌شوند، و منجر به آنچه در برنامه‌های آینده می‌شود، می‌‌شوند.

برنامه‌ها