با شما

با شما

  اخیرا: ۸ اُکتُبر ۲۰۱۳

در برنامه های باشما ما به خواهشها و سوالهای بیننده گان جواب داده و شهادت یا گواهی ایمانداران را به نشر میرسانیم

برنامه‌ها