ای خداوند، تو پناهگاه ما هستی!

  ۲۹ دقیقه

خداوند ما خدای ازلی و ابدی است قدرت،جلال و عظمت تا ابد از خداوند است
محبت و لطف بی پایان خداوند از ازل بر ما جاری بود، با وجود آنکه ما گناه کار هستیم ولی خداوند ما بخشنده و مهربان است.
مسیح موعود محبت و لطف خداوند نسبت به ما است، خداوند جسم انسانی پوشید تا ما زنده باشیم
ما تنها در حضور خداوند کامل و عالی هستیم، زیرا همه قوت،قدرت و عظمت در دستان خدوند است.

دانلود