ای جان من، خداوند را متبارک بخوان!

  ۲۹ دقیقه

تنها بخشنده و شفا دهنده خداوند است، عدالت و انصاف بواسطه او بر قرار می‌گردد.
با وجود آنکه ما انسانها خطا کار هستیم اما خداوند نسبت بما رحیم و مهربان است.
مهر بانی و لطف خداوند توسط عیسی مسیح آشکار گردید، پس با تمامی وجود و روح باید خداوند ستایش و پرستش نماییم.
رحمت‌های بی پایان خداوند همیشه بر ما جاریست، با ایمان به عیسی مسیح خداوند بما اقتدار می‌بخشد تا منبع برکت و نجات برای جامعه خویش باشیم.

دانلود