ایمان یا سیاست؟

  ۴۳ دقیقه

  ۲۰ ژانوِیه ۲۰۱۳

در ایمان مسیحی، ما تنها راه حقیقت را دنبال می‌‌کنیم. همیشه خواهان عدالت در جامعه خویش هستیم و طالب یک حکومت عادل و خداجو می‌‌باشیم. ما تنها از خداوند اطاعت و پیروی نموده وعمل کرد ما وابسته به حکومت و انسان‌ها نبوده بلکه پادشاهی خداوند را در جامعه خویش می‌‌طلبیم زیرا برکت، قدرت، و آرامش تنها در دستان خداوند است.
ما به عنوان پیروان عیسی مسیح صداقت، راستی، و راه حقیقت را پیشه می‌‌کنیم زیرا زندگی خدا پسندانه مثل چراغ روشن است و تنها جواب ما نسبت جامعه همان اعمال، رفتار، و اخلاق ماست.

دانلود