ایمان افسر رومی باعث تعجب عیسی شد!

  ۳۰ دقیقه

  ۱۶ مارس ۲۰۲۰

افسر رومی نه تنها ایمان داشت که عیسی قادر است شفا دهد؛ بلکه ایمان داشت که از راه دور هم می‌‌تواند این کار را بکند. ما به وسیلۀ چشمان ایمان، به عیسی ببینیم و به قدرت عیسی و شفا‌های او مطمئن باشیم که امروز هم قادر است ما را شفا بخشد.

دانلود