ایمان

  ۳۱ دقیقه

  ۷ اُکتُبر ۲۰۱۲

ایمان عبارت از اعتقاد به چیزهای که ما نمی بینیم، و اعتماد به این که خداوند تمام وعده‌های خود را عملی می‌‌‌کند. ایمان یک اصل اساسی زندگی ما و رابطه ما با خداوند است. بدون ایمان انسان نمی‌تواند خدا را خوشنود سازد. خدا ایمان داران را دوست دارد. زندگی با ایمان یک زندگی شگفت انگیز است. شخص با ایمان همیشه به خداوند وفادار می‌‌‌ماند ولو هرشرایط داشته باشد. متوجه باشیم که شیطان دشمن ایمان ما است و در دل ما شک را ایجاد می‌‌‌کند. شتاب و عجله کردن کار شیطان است، ما باید صبور باشیم.

دانلود