الفا کورس

الفا کورس

  به زودی!

هدف از نشر این سریال شناخت نو ایمانان با ایمان مسیحی است.در مورد برخی مثایل مثل:تثلیت ،گناه روح القدوس توبه کتاب مقدس........صحبت میشود.