افکار خدا و افکار انسان

  ۲۷ دقیقه

  ۳۱ مه ۲۰۱۹

افکار خداوند و افکار انسان بسیار فرق دارند. یکی از شنواندگان برنامه ما در تیلفون برای ما گفت:‌ افکار انسانی مریض است. پس اگر ما می‌خواهیم که یک زندگی خداوند پسندانه داشته باشیم، باید بگزاریم که خداوند افکار ما را تغییر بدهد. پس چی‌گونه می‌توانیم طبق افکار پاک خداوندی زندگی کنیم؟ در این برنامه شما خواهید شنید که چی‌گونه بگزارید که کلام خداوند و روح خداوند افکار شما را تبدیل کند.

دانلود