اعلام خبر خوش

  ۳۰ دقیقه

  ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۲

عیسی مسیح فرموده است که بروید همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را بنام پدر پسر و روح‌القدوس تعمید دهید. از این فرموده خداوند فهمیده می‌‌‌شود که ما باید بشارت کلام او را به مردم بدهیم تا مردم از غلامی شیطان آزاد شده و به پادشاهی او بیایند. وظیفه کلیسا‌ها تنها عبادت و پرستش خداوند نیست، بلکه انتشار و مژده دادن کلام خدا به مردم است. مهمترین وظیفه یک ایمان دار آوردن مردم به ملکوت خداوند است که خداوند در این امر او را یاری می‌‌‌کند. زیرا خدا می‌‌‌خواهد تمام مردم مسیح را منحیث پادشاه خود قبول کند.

دانلود