ازدواج از دیدگاه کتاب مقدس

  ۳۲ دقیقه

  ۱۱ نُوامبر ۲۰۱۲

خداوند در آغاز پیدایش زمینه ازدواج را فراهم ساخته است. آدم تنها بود. پس خداوند زن را آفرید تا یار و همدم مناسبی باشد و آدم را از تنهای نجات دهند. ازدواج یک حقیقت عینی در کتاب مقدس است و ما به عنوان پیروان عیسی مسیح با این حقیقت زندگی کرده ازدواج سالم را اتنخاب می‌‌‌‌‌کنیم.
خداوند بعضی را برای خدمت به مجردی انتخاب کرده و خوانده است. بغیر از این خادمین خوانده شده، تمام ما انسان‌ها نیاز مند یک یار و همدم مناسب در زندگی خویش هستیم، تا بتوانیم در زندگی مشترک خویش خداوند را جلال دهیم.

دانلود