اتفاق با وجود فرق نظر

  ۳۸ دقیقه

  ۴ نُوامبر ۲۰۱۲

تنها پیروزی و موفقیت ما در اتحاد و یکپارچگی ماست ولی دور هم جمع شدن و با هم حرف زدن تضمینی برای وحدت ما نیست. زیرا ما به وحدت واقعی که همان وحدت قلبیست نیاز مندیم.
چگونه وحدت قلبی داشته باشیم؟
خبر خوش اینجاست که با پذیرفتن عیسی مسیح منحیث خداوند و ناجی به وحدت واقعی می‌‌رسیم طوریکه همه خوشبختی‌ها و رهایی ما در دستان پر محبت عیسی مسیح است.

دانلود