آیا مسیحیان اجازه دارند به هر (پارتی) بروند؟

  ۳۰ دقیقه

  ۱۱ سِپتامبر ۲۰۲۳

علت محبوبیت مهمانی در میان مردم این است که آنها فرصت پیدا می‌کنند تا با دوستان و اقارب دور هم جمع شوند؛ با بقیه افراد نو آشنایی پیدا کنند و در کنار یکدیگر لذت ببرند. معاشرت مسیحی مفهوم مهی به نام مشارکت دارد که کتاب مقدس به ما می‌گوید که ما فراخوانده شده ایم تا با مسیح مشارکت داشته باشیم. ایمانداران به مسیح اجازه رفتن را به هر گونه مهمانی‌های غیر اخلاقی را ندارند. ایمانداران باید در برابر وسوسه‌ها ایستادگی کند چرا که می‌دانیم همنشین بد شخص خوب را فاسد می‌کند.

دانلود