آیا شما به زنده گی بعد از مرگ ایمان دارید؟

  ۱ دقیقه ۲ ثانیه

  ۱۰ مارس ۲۰۲۰

ما پیروان عیسای مسیح عقیده داریم که از طریق ایمان به عیسای مسیح صاحب زنده گی ابدی شده و وقتی عیسای مسیح دوباره بیاید صاحب جسم جلال یافته خواهیم شد. عیسای مسیح گفت که خدا خدای زنده گان است نه از مرده گان.

دانلود