آیا در کتاب مقدس در مورد احترام به پدر و مادر چیزی گفته شده است؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲ فِورِیه ۲۰۱۸

دانلود