آیا در کتاب مقدس آیۀ وجود دارد که بگوید عیسی ما را از قید شریعت آزاد میسازد؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۳ نُوامبر ۲۰۱۲

دانلود