آیا به آتش بس اطمینان دارید که صلح را خواهد آورد؟

  ۵۸ ثانیه

  ۲۱ فِورِیه ۲۰۲۰

آتش بس قدم اول رسیدن به صلح است. ما مسیحیان ایمان داریم که تنها از طریق ایمان به عیسای مسیح ما می‌توانیم صلح دایمی و جاویدانی داشته باشیم. ما باید به رهبران خود دعا کنیم تا از حکمت برخوردار شوند و صلح سراسری در افغانستان برقرار شود

دانلود