آیا این حقیقت داردکه عیسی مسیح گفته بعد از من پیامبری بنام احمد می‌‌آید؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان ما سوالی را مطرح کرده اند، که شاید بسیاری از دوستان دیگر ما نیز این سوال را داشته باشند، که آیا این درست است که عیسی مسیح گفته است که بعد از من کسی دیگری بنام احمد می‌‌آید؟ سوالی را که دوست ما مطرح نموده اند سوالی جالبی است و جالب تر از آن این است که این سوال چگونه به ذهن شان خطور کرده و یا این سوال را از کجا گرفته اند؟ زیرا عیسی مسیح این چنین چیزی را هرگز در کلام خود نگفته است، زیرا ما کلام زندۀ او را با خود داریم و این همان کلامیست که از زمان عیسی مسیح تا حال، بدون کدام کم و کاست، دست بدست به ما رسیده است و ما می‌‌خواهیم سوال دوست ما را مطابق کلام خداوند پاسخ بگوئیم.

به انجیل لوقا فصل 24 آیۀ 44 الی 49 مراجعه می‌‌نمائیم و البته باید بگوئیم که این آیت مربوط زمانی است که عیسی مسیح مصلوب گردیده دفن شد و بعد از روز سوم از مردگان قیام کرده بود و نیز شاگردان خود را در راه ملاقات کرده، با ایشان صحبت نموده بود و حال می‌‌بینیم که عیسی مسیح در بین شاگردان قرار دارد : 44 آنگاه به ایشان فرمود: “آیا به یاد دارید که پیش از مرگم، وقتی با شما بودم، می‌‌گفتم که هر چه در تورات موسی و کتابهای انبیاء و زبور داود، درباره من نوشته شده است ، همه باید عملی شود؟ حال ، با آنچه که برای من اتفاق افتاد، همه آنها عملی شـد!” 45 آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب آسمانی را درک کنند.  ۴۶ سپس فرمود: “بلی، از زمانهای دور، در کتابهای انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند، جانش را فدا کند و روز سوم زنده شود؛  ۴۷ و این است پیغام نجات بخشی که باید از اورشلیم به همه قومها برسد: همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند و بسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد. ۴۸ شما دیده اید و شاهد هستید که همه این پیشگویی‌ها واقع شده است .  ۴۹ ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است ، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.”

عیسی مسیح به شاگردان خود می‌‌گوید که تمام چیز‌های را که دیدید و عملی شد، تصادفی نبود بلکه همه در تورات موسی، کتب انبیاء دربارۀ من گفته شده بود و تمام آن چیز‌ها عملی شد، من مصلوب شدم و قیام کردم و زنده هستم. شاگردان همه چیز‌ها را درک نکرده بودند و باید ذهن شان باز میشد و عیسی مسیح تمام کلام را برایشان باز می‌‌کند تا شاگردان همۀ آنرا بفهمند و درک کنند که پیام نجات باید از اورشلیم به تمام دنیا برود. عیسی مسیح دربارۀ کدام پیام صحبت می‌‌کند؟ پیام اینست که عیسی مسیح همان مسیح موعودی که سالهای سال پیش درباره اش گفته شده و پیشگویی شده بود، باید بخاطر نجات بشر جانش را قربانی می‌‌کرد. او مصلوب شد، در قبر مانده شده دفن شد و پس سه روز زنده شده است و حال هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، می‌‌تواند حیات ابدی داشته باشد و طوری که گفته شد : همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند وبسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد. یعنی عیسی مسیح می‌‌گوید که هرکس از گناهانش توبه کند و به سوی من یعنی به طرف خداوند باز گشت کند بخشیده خواهد شد. در اینجا می‌‌بینیم که عیسی مسیح نگفته است که بعد از من کسی دیگری می‌‌اید که نجات را بیارد بلکه کار نجات تمام شد. عیسی مسیح خودش می‌‌فرماید که من راه، راستی و حیات هستم. یعنی در عیسی مسیح تنها حیات ابدی هست. بخشش از گناه تنها در عیسی مسیح است. در آیۀ 49 می‌‌خوانیم که فرموده: ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.”

در این آیه متوجه می‌‌شویم که عیسی مسیح از کسی مانند احمد، محمود، کلبیر و یا مقصود نام نمیبرد بلکه واضح می‌‌فرماید که روح القدس را می‌‌فرستد و شما را پُر می‌‌سازد. چرا؟ اینجا واضح می‌‌سازد؛ پیش از اینکه شما این پیام نجات بخش را برده و به دیگران برسانید در شهر اورشلیم بمانید تا روح القُدس بیاید. عیسی مسیح جای آمدن روح القدس را که شهر اورشلیم است به شاگردان می‌‌گوید. علت آمدن روح القُدس چیست؟ تا شاگردان را قوت بدهد تا آنها مجهز شوند. در کتاب اعمال رسولان فصل اول آیۀ هشتم چنین می‌‌خوانیم که به صراحت فرموده است: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و حتی دورترین نقطه دنیا دربارۀ مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.” و علت آمدن روح القُدس نیز همین است که ما شهادت مرگ و زنده شده عیسی مسیح را بدهیم و این پیام نجات را برای مردم برسانیم و روح القدوس ما را قدرت می‌‌دهد تا بتوانیم این کار را انجام دهیم. اما با قدرت خود ما، که انسانهای ضعیف و ناتوانی هستیم، کاری مشکل است ولی در مسیح، ما قوت و توان داریم و با قدرت روح او ما می‌‌توانیم این پیام را به سراسر جهان برسانیم و خدا را شکر که همانطور هم شد و مردم قوت پیدا کردند. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم آیات 1 الی 4 را می‌‌خوانیم :
۱ هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح ، روز “پنطیکاست “فرا رسید. به این روز،“عید پنجاهم“ می‌‌گفتند، یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح. در این روز یهودیان نوبرِ غله خود را به خانه خدا می‌‌آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند، ۲ ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد در هوا پیچید و خانه را پُر کرد.۳سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت. ۴ آنگاه همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.

باید متوجه باشیم که عیسی مسیح گفته بود که در اورشلیم باشید و شاگردان نیز در اورشلیم منتظر وعدۀ عیسی مسیح هستند و خداوند روح القُدس خودش را روان می‌کند. در آیات دوم، سوم و بخشی از آیۀ چهارم می‌بینیم که : ناگهان صدای شبیۀ صدای وزش باد در هوا پیچید و خانه را پُر کرد سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت. ۴ آنگاه همه از روح القُدس پُر شدند ...

چقدر مقبول است که ما می‌بینیم که جسم نیامد؛ بلکه همانطوری که عیسی مسیح گفته بود که روح القُدس می‌اید و شما را قدرت می‌دهد، روح خداوند مثل زبانه‌های آتش بر سرشان قرار گرفت و همه را پُر ساخت که در بخشِ دوم آیۀ چهارم نتیجۀ پُری از روح القُدس را می‌خوانیم: و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.

شاگردان عیسی مسیح که زبانهای دیگری را یاد نداشتند، حرف زدن را به زبانهای دیگر شروع می‌کنند و کلام خدا و پیام مرگ و زنده شدن عیسی مسیح را برای مردم می‌گویند و جالب اینجاست که مردمانی از کشور‌های دیگر و زبانهای دیگر نیز به اورشلیم آمده بودند و همۀ آنها کلام خدا را به زبان خودشان از شاگردان مسیح می‌شنیدند، که همه از قدرت روح خداوند بود. بعداً می‌خوانیم که پترُس شاگرد عیسی مسیح به قدرت تمام برخاسته و پیام نجات عیسی مسیح را به مردم می‌رساند. ما خداوند را شکر می‌کنیم که روح خود را به ما فرستاده و روح مرگ ندارد و تا امروز خداوند شاگردان و پیروان خود را از روح القُدس پُر می‌سازد تا آنها کلام خدا را به دیگران برسانند. کار نجات در عیسی مسیح تکمیل شد. دیگر نه احمدی نه محمودی و هیچ کسی نمیتواند ما را نجات بدهد و در هیچ نامی به جز نام عیسی مسیح نجات نیست. عیسی مسیح در زمان حیات خود بر روی زمین به شاگردان فرمود که هر چیزی را از خداوند می‌خواهید به نام من بخواهید که به شما داده خواهد شد و اگر هدف از کسی دیگری می‌بود حتماً می‌گفت که به نام کسی دیگری بخواهید. بناً بدون نام عیسی مسیح نمیتوانیم خوشبختی و حیات ابدی را داشته باشیم و نمیتوانیم با خداوند رابطه داشته باشیم. عیسی مسیح این پل و این راه را برای ما فراهم ساخت تا از طریق او بتوانیم به خداوند نزدیک شده، ارتباط داشته باشیم. من به آن دوست عزیز خود گفتم که اگر من برای شما در رابطه به کدام موضوعی تلفون کنم و همه چیز را صاف و ساده و واضح شرح بدهم و بعد از چند لحظه شخص دیگری برایتان زنگ بزند و بگوید که دوستان شما این چیز را نگفته و چیزی دیگری را بر آن اضافه و یا کم کند، شما به کی اعتبار می‌کنید؟ به من که همه چیز را برایتان واضح ساختم و یا به شخص بعد از من که همه چیز را بر عکس گفتار من به شما توضیح می‌دهد؟ و فکر می‌کنم که شما باید به حرف من اعتبار کنید زیرا خودم شخصاً با شما صحبت کرده ام. در اینجا کلام خدا را نیز عین چیز می‌یابیم و اگر کسی دربارۀ کلام خدا چیزی می‌گوید بهتر است که ما برویم و کلام خدا را بخوانیم و از خود کلام خدا جواب خود را دریافت کنیم. خداوند را شکر می‌کنیم که حال کلام خدا به زبان خود ما و شما ترجمه گردیده است و هرکس که بخواهد آنرا بخواند می‌تواند آنرا دریافت کند. پس دوستان عزیز خود را تشویق می‌کنیم که اگر به کتاب مقدس ضرورت دارند و یا سوالاتی دارند می‌توانند آزادانه با ما در میان بگذارند.

دانلود