آرزوی دل

آرزوی دل

  اخیرا: ۱۳ فِورِیه ۲۰۱۶

شنوندۀ گرامی، هر انسان میل و آرزو دارد تا با دل و جان خدای پرجلال را ستایش و پرستش کند.
آرزوی دل، برنامۀ است که در آن کلام مقدس خدا خوانده میشود و در مورد اهمیت روحانی آن گپ زده میشود. امیدواریم با گوش دادن به این برنامه ها، خدای حقیقی را بشناسید. در ضمن در این برنامه شما میتوانید به شهادت زندگی بعضی از برادران و و خواهران ما هم گوش فرا دهید.
شما میتوانید از طریق شماره تیلفون ۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

برنامه‌ها