په مونږه تۀ نظر وکړه بادشاه يې دَ آسمان، عيسىٰ دَ نوم دې زار شمه په ټولو يې ډير ګران....

  ۲ دقیقه ۴۲ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود