يوسف خواب را تعبير ميكند (پیدایش ۴۱: ۱۴-۱۶ - ۲۵-۳۶)

  ۴ دقیقه ۲۶ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود