وفات يعقوب (پیدایش ۴۹: ۲۹-۵۰ :۹)

  ۲ دقیقه ۲۱ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود