صحت امروز

صحت امروز

  اخیرا: ۲۸ اوت ۲۰۱۹

این سریال در مورد صحت و سلامتی است . در مورد موضوعات صحی رایج در افغانستان صحبت شده است. همچنین مطالبی چند را از کتاب مقدس در مورد صحت و سلامتی در آن گنجانیده شده است.

برنامه‌ها