ستا په لوئ شان مې څوګند چې تۀ يې زما ......

  ۳ دقیقه ۴۶ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود