زندگی یوسف

  ۳۰ دقیقه

  ۳ ژوئن ۲۰۱۲

یوسف که از نسل ابراهیم بود، داستان زندگی او بما محبت وبخشیدن رایاد می‌دهد. اوبا وجود که می‌توانیست از برادران خود انتقام بگیرد ولی به آنها محبت ورزد. به شیطان اجازه نداد که نفرت را در دل او بیاورد. چون تخم نفرت در دل ما باشد مشکلات زندگی ما را زیاد می‌کند. درعین حال او بسیار فروتن وصبور بود. در همه کار اتکا به خداوند داشت ومنتظر اراده او بود. اتکا به خداوند سبب رشد ما می‌شود و اتکا به انسان مارا ناتوان و ضعیف می‌سازد. ما باید هرمشکل را به خداوند واگزار کنیم زیرا او همه چیزرا می‌داند.

دانلود